,

Server rooms UPS

מטרת המאמר הינה לסייע לאלו מאיתנו ש"הולכים לאיבוד" במושגים הטכניים שלא מוכרים ולעתים נשמעים מבלבלים מאוד.

ישנם 3 משטרי עבודה עיקריים בתחום האל-פסק (UPS On Line):

  1. עבודה בתצורה בודדת STAND ALONE
  2. עבודה בתצורה מודולאריות 
  3. עבודה בתצורה מקבילית
     

 

 

 

 

עבודה בתצורה בודדת / STAND ALONE זו שיטה ותיקה ביותר. מדובר באל פסק בודד שמחזיק את כל הצרכנים.

 

יתרון - מחיר 
חיסרון - בעת תקלה מערכת האל פסק משביתה.

 
 

עבודה בתצורה מודולאריות – מערכת אל פסק אשר בנויה ממודולים ומאפשר גידול או קיטון לפי צרכי הלקוח.

יתרון - התאמה לצרכי הלקוח בעת גידול או קיטון תוך חיסכון בעלויות תחזוקה
חיסרון - ללא יתירות בעת צורך בגיבוי צרכנים קריטיים

 

עבודה בתצורה מקבילית – מערכת אל פסק N+1 / N+X אשר בנויה ממספר מודולים כאשר יש יתירות במספר המודולים המאפשרים מענה בעת כשל או דרישת תחזוקה באחד מהם. 

יתרון - התאמה לצרכי הלקוח בעת גידול או קיטון תוך מתן יתירות וחיסכון בעלויות תחזוקה
חיסרון - ללא

 

יתירות למערך המצברים (גיבוי) ניתן לספק לשלושת הדגמים על ידי גיבוי בשני ענפים

 

אורן כוכב - מנהל תחום מערכות אל פסק   oren@advice.co.il