,

RECTIVERTER השפה החדשה בממיר מתחפיתוח חדשני של ממיר מתח מהזנת רשת להפעלת צרכני מתח חילופין ומתח ישר למערכות קריטיות ולאפליקציות תעשייתיות ומערכות תקשורת.

חברת ELTEK המיוצגת על ידAdvice  מתמחה בפיתוח ויצור מערכות כוח מהמתקדמות בעולם לתחום התעשייתי הימי ושוק התקשורת הציגה השנה את מוצר הדגל החדש שלה ה-ECTIVERTER אשר זיכה אותה בפרס חדשנות לשנת 2016.

המוצר החדש עושה מהפכה בתפיסה מערכות ההספק והגיבוי ונותן מענה אידאלי לאתגר הקיים בתעשייה עד היום של הזנה בו זמנית, של מערכות המופעלות הן ממתח חילופין AC בשילוב עם עומסים המוזנים ממתח ישר DC. במצב העבודה הרגיל כאשר רשת החשמל AC זמינה מכל אחד משני מקורות בו זמנית, מתח הרשת AC ומקור מתח ישר DC, היחידה מנתבת לכיוון צרכני זרם החילופיןAC Loads  את מתח הרשת ואילו צרכני המתח הישר, DC BUS מוזנים ממתח ההזנה הישר המסופק ליחידה ממקור חיצוני עצמאי. עם נפילת מתח הרשת AC היחידה ממירה את מתח קו ה-DC BUS  להפעלה הן של צרכני זרם החילופין במעבר חלק. ואילו צרכני המתח הישר ממשיכים לקבל הזנה מקו ה-DC BUS ללא הפרעה. לאותה ארכיטקטורה ניתן לרתום מצבר גיבוי חיצוני שיגבה את מתח ה DC BUS כך שהמערכת במקרה זה תגבה את שני הצרכנים ממתח המצבר לזמן שיקבע על ידי קיבול המצבר, בדיוק כמו מערכת אל-פסק קונונצינלית אבל במחצית הנפח, בנצילות גבוהה מ 95% בכל מצבי העבודה בגמישות למשתמש שמאפשרת הרחבת ההספק לצרכנים על ידי חיבור מקבילי של יחידות זהות או קונפיגורציה של חיבור לרשת תלת פזית מאוזנת.

היחידה הבסיסית מתאימה לזיווד במארז סטנדרטי של 19 אינץ ובגובה של U1 ומאפשרת התקנה של עד 3 יחידות ובקר להזנה מרשת חד פזית או רשת תלת פזית מאוזנת.

החידוש כאמור ביחידה המוצעת הינה שילוב של שלושה אלמנטים חיוניים המותקנים ביחידה החדשה שבפתרונות הקיימים כיום מורכבים מיחידות נפרדות הדורשות חיווט חיצוני לחיבור המערכתי. היחידות המשולבות ב-RECRIVERTER הינן:

  • ספק כח מהרשת להספקת מתח ישר, DC BUS - מתח המוצא של תת יחידה זו משמש הן כמתח הישר המסופק לכיוון העומס והן כמטען אפשרי למצבר גיבוי שהופך את היחידה יחד עם המצבר החיצוני למערכת אל פסק כוללת
  • ממיר זרם ישר לזרם חילופין ממתח ה DC BUS למתח חילופין להזנת העומס
  • יחידת מיתוג חכמה,Static Bypass Switch , המאפשרת הספקת מתח חילופין לעומס מהרשת או מעבר אוטומטי להספקת העומס של מתח החילופין מהממיר הניזון מרשת ה DC BUS הפנימית במקרה של נפילת הרשת החיצונית.

המערכת מבטיחה לאורך כל זמן העבודה הספקה סדירה של שני העומסים הן בקיום הרשת הארצית והן בנפילתה למשך זמן הגיבוי של במצבר. ניתן כיום לקבל ארבע קונפיגורציות של המוצר, שתים למתח רשת של 220 וולט בתדר של 50Hz בהספק של 1500VA בקו הAC והספקים של 1200W או 150 וואט בקו ה-DC BUS. עוד שתי קונפיגורציות מתאימות למתח רשת של 115Vac בתדר של 60Hz. ביחידות אילו ההספק בקו ה AC הוא של 900VA ואילו בקווי הDC BUS ההספקים הם 600W. כל היחידות כוללות מנגנון של תיקון גורם ההספק בכניסה PFC=1 ועובדות בנצילויות של 94-96% בשני מצבי העבודה.

אפליקציות טיפוסיות:

  • הפעלת צרכני ז"ח וז"י בו זמנית. יחידה אחת שלRectiverter יחד עם מצבר גיבוי חיצוני משמשת כמקור להספקת צרכני ז"ח וצרכני ז"י בנוכחות רשת החשמל. בנפילת רשת החשמל תמשך ההספקה רציפה בשני הקווים למשך זמן הנגזר מהקיבול של המצבר.

בנוכחות מתח הרשת צרכני הAC ניזונים ישירות מרשת החשמל ואילו צרכני ה-DC BUS יחד עם שמירה על טעינה רציפה של מצבר הגיבוי מתקבלים מהיחידה. בנפילת מתח הרשת היחידה אמונה על המרת מתח הDC BUS  למתח חילופין ואילו צרכני המתח הישר מסופקים ישירות מקו הDC BUS .

  • מערכת אל-פסק קלאסיתAC UPS – יחידה אחת שלRectiverter  יחד עם מצבר גיבוי חיצוני משמשים כיחידת UPS קלאסית. בנוכחות מתח הרשת צרכני ה AC ניזונים ישירות מהרשת ואילו טעינת המצבר מתבצעת על ידי היחידה בנתיב ה DC BUS. עם נפילת מתח הרשת קו ה DC BUS בגיבוי המצבר מזינים את הממיר ביחידה להספקה רציפה דרך הStatic Bypass Switch  של צרכן ה AC בצורה רציפה וחלקה.
  • הפעלת צרכני ז"ח וז"י מגנרטור חירום ומפנל סולארי כמערכת היברידית. המערכת במקרה זה תהיה בנויה מיחידה אחת של Rectiverter ממיר ז"י ל ז"י לגיבוי ה DC BUS הפנימי מהפקת הפנל הסולרי ומצבר גיבוי. המערכת יכולה לספק בו זמנית הן צרכני ז"ח והן צרכני ז"י במתח ה DC BUS בשלושה מצבי עבודה.

 

בנוכחות הגנרטור והפנל הסולארי (בשעות היום)
בנוכחות אחר המקורות לעייל בלבד. גנרטור או פנל סולרי בלבד ואו טורבינת רוח 
כאשר שני המקורות לעייל לא קיימים ולמשך זמן הנגזר מקיבול מצבר הגיבוי 
כאמור למתחי רשת של 220 וולט 50Hz היחידה הבסיסית יכולה לשמש כמקור להספק של 1500VA. מארז של שלוש יחידות שכאלה מזוודת במגרה של 19 אינץ' בגובה U1 יכולה לגבות עומס של 6000VA וברשת תלת פאזית 18000KVA . ניתן לחבר כמות גדולה יותר של יחידות אילו במקביל באיזון מלא ביניהן על מנת לגבות עומסים גבוהים יותר. אפליקציה נוספת יכולה לטפל בגיבוי של רשת תלת פזית יחד עם גיבוי קו הספקה של מתח ישר (48 וולט). 
איור 1. עבודה ב-AC ישירו מהרשת וטעינת DC
איור 2. עבודה כממיר גיבוי DC/AC
איור 3. חיבור כמערכת גיבוי לתקשורת DC+AC
איור 4. חיבור למערכת היברידי DC+AC 
איור 5. מערכת תלת פאזית


מאת: יוסי בן עמי אדוויס אלקטרוניקה בע”מ
למידע נוסף : 03-9000910 , Shlomo@advice.co.il

 

{formbuilder:5448}